مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان

ورود کاربران


درصد

درصد

سال


میلیون ریال

درصد

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو


میلیون ریال

درصد

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو


میلیون ریال

درصد

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

درصد

سال
و
ماه
مطالعات پیش امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی
مجوز های قانونی
4
5

نمایش برای عموم آزاد باشد.